home     mapa stránok    zákaznícka zóna 

 

 

Motto nášho každodenného myslenia a konania:

“Starajme sa o planétu Zem tak, ako by sme si ju požičali od našich detí”
 

POSLANIE SPOLOČNOSTI

Poslaním našej spoločnosti je prispievať k vyváženosti vzťahu medzi prírodou a človekom.

Svoje podnikanie sa snažíme smerovať tak, aby bolo prospešné nielen pre ľudskú spoločnosť, ale zároveň pre prírodu. Naša pozícia je niekde uprostred medzi plne komerčnými záujmami a ortodoxným spôsobom ochrany prírody.

VÍZIA

Stať sa významným pestovateľom rýchlorastúcich drevín a plodín a dodávateľom biomasy, obnoviteľného zdroja energie, pre energetické účely, v Slovenskej republike.

Planéta zem disponuje ešte stále obrovskými zdrojmi neobnoviteľných zdrojov energie. Rozvoj ľudskej spoločnosti so sebou prináša čoraz vyššie požiadavky na ich množstvo a spotrebu. Tieto zdroje sú konečné, a je len otázkou času, kedy sa vyčerpajú úplne.
Tu je naše miesto. V maximálnej možnej miere, ktorá čo najmenej škodí prírode, so zameraním na čo najefektívnejšieho využitie jej potenciálu.


Našou snahou je znovu zúrodniť neobrábané polia, lúky, premeniť zarastené “biele plochy” a pestovať na nich energetické plodiny a dreviny. Svojou činnosťou pomáhame odbúravaniu kysličníka uhličitého a produkcii kyslíka, procesu, ktorý prebieha pri fotosyntéze, “dýchaní” rastlín. Produkcia kyslíka pri raste je pritom väčšia ako jeho spotreba pri horení v energetických zariadeniach a zároveň spotreba kysličníka uhličitého vyššia ako jeho tvorba pri horení. To je jeden z hlavných prínosov obnoviteľných zdrojov energie.

PROFIL SPOLOČNOSTI

Spoločnosť Euro EcoInvest, s. r. o. je rodinná firma. Tejto skutočnosti je podriadené celé naše myslenie a konanie. Snažíme sa korektne a čestne vychádzať s našimi partnermi, dodávateľmi a odberateľmi. Snažíme sa nachádzať také obchodné príležitosti, ktoré sú vždy prospešné pre všetky strany. Preferujeme schému víťaz – víťaz pred jednorázovým prospechom z podnikania.
V súčasnosti hlavnú aktivitu venujeme hľadaniu vhodných miest na pestovanie rýchlorastúcich drevín. Na rok 2009 máme pripravený projekt výsadby rýchlorastúcich drevín v lokalitách južného Slovenska v celkovej výmere 30 ha. Na rok 2010 pripravujeme výsadbu o výmere 50 ha. Do roku 2011 je našim cieľom vysádzať cca 100 ha ročne.