home     mapa stránok    zákaznícka zóna


Euro EcoInvest, s.r.o.
 

 
KONTAKT

 

 
Obchodné meno:

Euro EcoInvest, s.r.o.
 

 
Sídlo:

Priemyselná 1
031 01 Liptovský Mikuláš
 
IČO: 44 183 224
DIČ: 2022611888
IČ DPH: SK2022611888
 
Zapísané v Obchodnom registri Okresného Súdu Žilina
odd. Sro vl.č. …………./L


 
Bankové spojenie:

UniCredit Bank, Liptovský Mikuláš
Číslo účtu: 1031441006/1111
Tel: +421 44 5514 102, 5514 103
Fax: +421 5514 104
 

 
E-mail:

info@euroecoinvest.sk
 
juraj.kruzliak@euroecoinvest.sk konateľ spoločnosti

martin.kruppa@euroecoinvest.sk project manager

marta.spankova@financon.sk  finančný manager
 

 

 

Euro Eco Invest

Investičný produkt Euro Eco Invest je konzervatívnou dlhodobou investíciou s bezpečnosťou peňažných podielových fondov a výnosom na úrovni akciových podielových fondov. Na investíciu nemá vplyv veľká volatilita, ako pri akciových fondoch, ani nízke zúročenie ako pri fondoch peňažného trhu.
Pozostáva z dvoch zložiek. Prvú tvorí poľnohospodárska pôda, ktorá je starostlivo vyberaná a odborne preskúmaná. Jej potenciál je základom pre výhodnú produkčnú schopnosť topoľového klonu na danom území.
Druhú tvoria špeciálne certifikované topoľové klony sadené na poľnohospodárskej pôde.
Celý investičný produkt sa teda skladá z pôdy, na ktorej sú zasadené topoľové kultúry.
 
Minimálna investícia
 
Minimálna investícia je 350.000,- sk pre rok 2008 , čo predstavuje 1 ha poľnohospodárskej pôdy, na ktorej je zasadených cca 1000 ks certifikovaných topoľových klonov. Investíciu je možné kedykoľvek navýšiť podľa požiadaviek klienta.

Výnos

Výnos 9%p.a. a viac pri zachovaní doby trvania investície
 
Doba trvania investície
 
Jedná sa o dlhodobé investovanie. Doba investície je 21 - 25 rokov. Je presne taká dlhá, akú potrebuje topoľ na to, aby sa dostal do rubného veku.
 
Pre koho je investícia určená
 
Investícia je určená pre tri hlavné skupiny investorov:
1. Mladých ľudí vo veku cca 25 až 30 rokov, ktorí si založili rodiny a chcú pre svoje novonarodené deti založiť investíciu, ktorá by ich deťom vo veku 25 až 30 rokov priniesla základ pre začatie ich samostatného života.
2. Pre zrelých ľudí vo veku 35 až 40 rokov, ktorí si chcú založiť investíciu, ktorá im pomôže vo veku 60 až 65 rokov ľahšie prežiť prechod do dôchodkového veku a získať vyššiu nezávislosť na dôchodkovom systéme.
3. Pre zaistených ľudí vo veku 45 až 60 rokov, ktorí hodlajú založiť investíciu pre svoje vnúčatá, ktoré ju budú môcť vo veku 25 až 30 rokov využiť na štart do života.
 
Servis
 
Všetky administratívne úkony ( právny servis a daňové odporúčania ) a odbornú starostlivosť o pestovanie rýchlorastúcich drevín zabezpečuje spoločnosť Euro EcoInvest, s.r.o. v spolupráci s partnermi a garantmi projektu ( Ing. Ladislav Varga, CSc, Národné Lesnícke Centrum , Lesnícky výskumný ústav Zvolen ) Na tento účel je vypracovaný odborný servisný plán.
 
Bezpečnosť
 
Po podpise zmluvy kupuje klient do svojho vlastníctva poľnohospodársku pôdu a špeciálne certifikované topoľové klony , to znamená, že investíciu vlastní od prvého momentu.
 
Flexibilita
 
Počas celej doby trvania investície je možné ju odpredať , previesť práva a povinnosti, darovať ju tretej osobe.
 
Likvidita
 
Predajom investície získate nevyhnutné finančné zdroje pre Vašu potrebu.
 
Poistenie
 
Poistenie je zabezpečené prostredníctvom spoločnosti UNIQA poisťovňa ,a.s. poistenie kryje poistné riziká ako požiar , zapálenie úderom blesku , explózie atď.
 
Ekologická investícia
 
Pestovaním rýchlorastúcich drevín prispievate k tvorbe životného prostredia danej lokality , dotvárate krajinu a v neposlednom rade dreviny spracovávajú CO2 a produkujú životapotrebný kyslík.
 
Daňová optimalizácia
 
V rámci servisu poskytujeme na vyžiadanie klienta nezáväzné daňové usmernenie.
 
Ochranná známka a patent
 
Investičný produkt EuroEcoInvest je patentovo chránený a má platnú ochrannú známku
 
Garancie
 
Aby sme mohli poskytovať kvalitný produkt a profesionálny prístup, spolupracujeme s odborníkmi vo všetkých oblastiach, napr. bankovníctvo, správa aktív , marketing a management a s odborníkmi v oblasti vedy a výskumu ( 
Ing. Ladislav Varga, CSc, Národné Lesnícke Centrum , Lesnícky výskumný ústav )


Investičný produkt Euro Eco Invest ponúkame iba starostlivo vybraným klientom, ktorí sa stotožnia s filozofiou produktu.

Ponúkame každoročne limitovanú možnosť investovania.

Pre rok 2008 je možnosť investovať v celkovom objeme
500.000,- EUR
 

Na rok 2009 pripravujeme investíciu v objeme
1.600.000,- EUR