home     mapa stránok    zákaznícka zóna


 

 

 

Často kladené otázky:

1. Čo je to Euro Eco Invest ?
Euro Eco Invest je špeciálny , netradičný investičný nástroj. Investícia sa skladá z kúpy nehnuteľnosti do vlastníctva klienta ( pozemku o min. výmere 1 ha ) na ktorej je vysadených 625 ks špeciálnych topoľových klonov ( dvojročné sadenice z krajiny pôvodu Rakúsko, alebo Maďarsko )

2. Čo sú to rýchlorastúce dreviny?
Rýchlorastúce dreviny, najmä topole patria k našim významným drevinám. Okrem vysokej kvantitatívnej a kvalitatívnej produkcie dreva plnia totiž celý rad celospoločenských funkcií. Šľachtené topoľové klony dosahujú niekoľkonásobne vyššiu, ale aj rýchlejšiu produkciu dreva ako iné rozšírené dreviny na Slovensku
V relatívnom vyjadrení je objemová produkcia topoľového klonu 2,4 násobne vyššia a 4 násobne rýchlejšia ako smreka, ktorý je pre Slovensko najprodukčnejšou drevinou. Pri porovnaní s bukovými porastmi je objemová produkcia 3,5 násobne vyššia.

3. Kupujem si pôdu so zasadenými drevinami?
Áno , na pôde sú zasadené špeciálne klony topoľových kultúr v počte 625 ks. Odbornú výsadbu realizuje naša spoločnosť Euro EcoInvest, s.r.o. Dodržiava pritom všetky pestovateľsko-technické a legislatívne postupy a predpisy platné v SR.

4. Aký je vývoj cien pôdy a drevín?
Štatistické údaje SR ( Štatistický úrad Slovenskej republiky ) a EUROSTAT ( štatistický úrad EÚ ) poskytujú dôležité údaje o vývoji cien drevnej hmoty aj pôdy za posledných 20 rokov a predpokladajú vývoj do budúcnosti, ktorý je priaznivý.
Ceny poľnohospodárskej pôdy na Slovensku sú podstatne nižšie ako priemerné ceny v EÚ
V štátoch EU vzrástla cena poľnohospodárskej pôdy za posledných 25r v priemere viac ako 10% medziročne. Tento trend pokračuje naďalej a samozrejme sa prenáša aj do Slovenskej republiky. Priemerné ceny poľnohospodárskej pôdy na Slovensku sú stále nižšie , ako priemerné ceny poľnohospodárskej pôdy v štátoch EÚ.
Cena topoľového dreva za posledných 10 rokov vzrástla cena o 116 % , čo predstavuje medziročne 11,64 %.
Ceny drevnej hmoty na Slovensku sú stále 10 – 12 % pod úrovňou priemerných cien v EÚ.
Od roku 1997 do roku 2007 vzrástla cena drevnej hmoty v priemere o cca 6% medziročne.
Za posledné dva roky 2006 – 2008 zaznamenali ceny drevnej hmoty v priemere medziročný nárast 13,25%.

5. Kto mi zabezpečí starostlivosť o dreviny?
Naša spoločnosť Euro EcoInvest, s.r.o. garantuje klientovi odbornú pestovateľskú starostlivosť o topoľové kultúry podľa servisného plánu , kde sú popísané jednotlivé pestovateľské úkony a tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Klient má presnú predstavu o starostlivosti topoľových kultúr.

6. Aké poplatky budem platiť?
Všetky poplatky sú špecifikované v Sadzobníku poplatkov , ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Platia sa tri druhy . Vstupný poplatok , servisný poplatok a výstupný poplatok. Vstupný poplatok zahŕňa zameranie a identifikáciu parciel, vyhotovenie geometrického plánu autorizovaným geodetom podanie zmlúv a ich príloh na katastri nehnuteľností, všetky poplatky súvisiace s podaním na kataster nehnuteľností atď.
Servisný poplatok zahŕňa výber certifikovaného sadbového materiálu, odborný pôdny prieskum, celoplošná príprava pôdy, sadenie , okopávanie sadeníc, ochrana voči ohryzeniu, poistenie, vyvetvovanie a úprava korún atď.
Výstupný poplatok zahŕňa zabezpečenie ťažby drevnej hmoty, odbytu drevnej hmoty, menežovanie celého procesu , všetky potrebné administratívne úkony atď.

7. Čo v prípade, že sa dreviny poškodia?
Dreviny a ich samotná výsadba sú poistené spoločnosťou UNIQA poisťovňa, a.s. vo výške poistnej sumy 50.000,-€ na 1 hektár . Poistený je priamo klient a spoločnosť Euro EcoInvest, s.r.o. je poistníkom, čiže platí pravidelne poistku. Poistné krytie, t. j. riziká voči ktorým sú dreviny poistené sú uvedené vo všeobecných poistných podmienkach. Jedná sa hlavne o požiar , zapálenie úderom blesku a explózie.

8. Na čo sa využije drevná hmota?
Drevná hmota má široké využitie. Vyrába sa z nej celý sortiment nábytku do domácností, kancelársky nábytok, drevoizolačné dosky do drevených domov, drevené podlahy , ľahké stavebné konštrukcie, výrobu papiera. Časť sa využije na energetické účely.

9. Aké sú riziká investície?
Klient si kupuje do svojho vlastníctva pôdu a dreviny a spoločnosť Euro EcoInvest sa zmluvne zaväzuje poskytovať odbornú pestovnú starostlivosť počas celej doby za účelom dosiahnutia najlepších prírastkov drevnej hmoty a tým max. zhodnotenia investície. Ceny pôdy a drevnej hmoty každoročne stúpajú, čo potvrdzujú štatistiky aj reálny vývoj aj do budúcnosti. K znehodnoteniu investície ako v prípade investovania do akcií, resp. iných cenných papierov a investičných nástrojov na ktoré má vplyv vývoj na našich a zahraničných finančných trhoch ( akciové fondy hospodárili medziročne k 07/2008 so stratou – 13 až – 27% ). Možné riziká eliminujeme aj poistením drevín poisťovňou UNIQA.

10. Budem mať odbyt na drevnú hmotu?
Áno, odbyt drevnej hmoty bude zabezpečený našou spoločnosťou v priebehu trvania investície. Na trhu EÚ je veľa možností odbytu. Našim cieľom je vytvoriť spoločný podnik so silným európskym partnerom a tým zabezpečiť 100% odbyt drevnej hmoty pre všetkých našich klientov.

11. Čo keď nebude záujem o drevnú hmotu?
Celosvetový a európsky trend je návrat k prírodným materiálom a zdrojom ako drevo, kameň atď. Vytvorením spoločného podniku so silným európskym partnerom a ďalšími odberateľmi zabezpečí odbyt drevnej hmoty.

12. Môžem produkt počas zmluvného vzťahu predať?
Áno, je možné v prípade nutnosti produkt predať tretej osobe. V danom čase sa stanoví aktuálna hodnota investície za ktorú sa produkt predá. Naša spoločnosť bude mať databázu záujemcov o investíciu ( každý rok je iba limitovaná možnosť investovania ) a ponúkne vami odpredávaný produkt záujemcom.

13. Čo v prípade, ak ukončím zmluvný vzťah pred uplynutím dohodnutej doby?
V takomto prípade odporučíme produkt predať tretej osobe, čo je najelegantnejšie riešenie. Klient dostane vyplatenú aktuálnu hodnotu investície a nastupujúci klient pokračuje v investícii.