home     mapa stránok    zákaznícka zóna


 

 

 
Charakteristika topoľových kultúr

Rýchlorastúce dreviny, najmä topole patria k našim významným drevinám. Okrem vysokej kvantitatívnej a kvalitatívnej produkcie dreva plnia totiž celý rad mimoprodukčných, čiže celospoločenských funkcií, ktoré ich umožňujú využívať pri vytváraní ekologickej stability krajiny, ako aj pri zabezpečení harmonického životného prostredia. Ide tu predovšetkým o pôdoochrannú, vodohospodársku, melioračnú, zdravotno-hygienickú a estetickú funkciu, ktoré sú v nížinných oblastiach takmer nenahraditeľné.

Výskum rastu a produkcie topoľových klonov prebieha na Slovensku od 60. rokov minulého storočia , čiže takmer 50 rokov

V nížinných oblastiach Slovenska sú topole hlavnou drevinou s dominantným hospodárskym významom

Šľachtené topoľové klony dosahujú niekoľkonásobne vyššiu, ale aj rýchlejšiu produkciu dreva ako iné rozšírené dreviny na Slovensku

Porovnanie

Smrekové porasty dosahujú strednú výšku 42m v 100. roku , rubnú zrelosť v 80. roku a celkový priemerný prírastok hrubiny 17,6m3 / rok / ha

Šľachtené topoľové klony dosahujú strednú výšku 46m v 30. roku , rubnú zrelosť v 20. – 25. roku a celkový priemerný prírastok hrubiny 42,5 m3 / rok / ha

V relatívnom vyjadrení je objemová produkcia topoľového klonu 2,4 násobne vyššia a 4 násobne rýchlejšia ako smreka, ktorý je pre Slovensko najprodukčnejšou drevinou.

Pri porovnaní s bukovými porastmi je objemová produkcia 3,5 násobne vyššia.

Produkčný potenciál topoľových klonov je mimoriadne vysoký a atraktívny.
( Zdroj :
Národné Lesnícke Centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen )

V súvislosti s členstvom SR v EÚ a jej poľnohospodárskou politikou sa počíta s rozšírením pestovania šľachtených topoľových klonov na poľnohospodárskych pôdach nižšieho bonitného významu

Štatistické údaje SR ( Štatistický úrad Slovenskej republiky ) a EUROSTAT ( štatistický úrad EÚ ) poskytujú dôležité údaje o vývoji cien drevnej hmoty aj pôdy za posledných 20 rokov a predpokladajú vývoj do budúcnosti, ktorý je priaznivý.
 
Za posledných 10 rokov vzrástla cena topoľového dreva o 116 % , čo predstavuje medziročne 11,64 %.
Ceny drevnej hmoty na Slovensku sú stále 10 – 12 % pod úrovňou priemerných cien v EÚ.
Od roku 1997 do roku 2007 vzrástla cena drevnej hmoty v priemere o cca 6% medziročne.
Za posledné dva roky 2006 – 2008 zaznamenali ceny drevnej hmoty v priemere medziročný nárast 13,25%.

Poľnohospodárska pôda

Ceny poľnohospodárskej pôdy na Slovensku sú podstatne nižšie ako priemerné ceny v EÚ
V štátoch EU vzrástla cena poľnohospodárskej pôdy za posledných 25r v priemere viac ako 10% medziročne. Tento trend pokračuje naďalej a samozrejme sa prenáša aj do Slovenskej republiky. Priemerné ceny poľnohospodárskej pôdy na Slovensku sú stále nižšie , ako priemerné ceny poľnohospodárskej pôdy v štátoch EÚ.


Využitie topoľového dreva

  Výroba nábytku – celý sortiment
  Ľahké stavebné konštrukcie
  Ekoizolačné dosky pre drevené domy
  Drevené lepené preglejky
  Výroba papieru
  Biomasa
  Iné využitie